Aria Variata (BWV 989)

by Johann Sebastian Bach

BWV
989
_00Nativebwv 989Aria variata - Aria
_01Nativebwv 989Aria variata - 1 Variation
_02Nativebwv 989Aria variata - 2 Variation
_03Nativebwv 989Aria variata - 3 Variation
_04Nativebwv 989Aria variata - 4 Variation
_05Nativebwv 989Aria variata - 5 Variation
_06Nativebwv 989Aria variata - 6 Variation
_07Nativebwv 989Aria variata - 7 Variation
_08Nativebwv 989Aria variata - 8 Variation
_09Nativebwv 989Aria variata - 9 Variation
_10Nativebwv 989Aria variata - 10 Variation