Goldberg Variationen, Thema mit 30 Variationen (BWV 988)

by Johann Sebastian Bach

BWV
988
_01MIDIBWV 988The Goldberg Variatio 1 a 1 Clav.
_02NativeBWV 988The Goldberg Variatio 2 a 1 Clav.
_03MIDIBWV 988The Goldberg Variatio 3 a 1 Clav. Canone all'Unisono
_04NativeBWV 988The Goldberg Variatio 4 a 1 Clav.
_05NativeBWV 988The Goldberg Variatio 5 a 1 ovvero 2 Clav.
_06MIDIBWV 988The Goldberg Variatio 6 a 1 Clav. Canone alla Seconda
_07NativeBWV 988The Goldberg Variatio 7 a 1 ovvero 2 Clav.
_08NativeBWV 988The Goldberg Variatio 8 a 2 Clav.
_09NativeBWV 988The Goldberg Variatio 9 a 1 Clav. Canone alla Terza
_10NativeBWV 988The Goldberg Variatio 10 a 1 Clav. Fughetta
_11NativeBWV 988The Goldberg Variatio 11 a 2 Clav.
_12NativeBWV 988The Goldberg Variatio 12 Canone alla Quarta
_14MIDIBWV 988The Goldberg Variatio 14 a 2 Clav.
_15MIDIBWV 988The Goldberg Variatio 15 a 1 Clav. Canone alla Quinta - Andante
_17NativeBWV 988The Goldberg Variatio 17 a 2 Clav.
_18NativeBWV 988The Goldberg Variatio 18 a 1 Clav. Canone alla Sesta
_19MIDIBWV 988The Goldberg Variatio 19 a 1 Clav.
_21NativeBWV 988The Goldberg Variatio 21 Canone alla Settima
_22NativeBWV 988The Goldberg Variatio 22 a 1 Clav. Alla breve
_23MIDIBWV 988The Goldberg Variatio 23 a 2 Clav.
_24NativeBWV 988The Goldberg Variatio 24 a 1 Clav. Canone all'Ottava
_27NativeBWV 988The Goldberg Variatio 27 a 2 Clav. Canone alla Nona